Adatkezelő neve és elérhetőségei:

 

Adatkezelő neve: SULYÁN ÉS FIAI Kft. (továbbiakban: Adatkezelő)

Adatkezelő székhelye és postai címe: 2112 Veresegyház, Kálvin u. 16.

Adatkezelő e-mail címe: sulyancuki@gmail.com

Adatkezelő honlapjainak címei: www.sulyancukraszda.hu

Adatkezelő képviselője: Sulyán Pál ügyvezető

 

 

Az adatkezelés céljai, a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja és időtartama

 

 

A regisztrációhoz és a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó adatkezelés

 

Az Adatkezelő weboldalán a felhasználói regisztrációs folyamat, illetve a szolgáltatás nyújtása során az Ön által megadott személyes adatokat az alábbi táblázatban részletezett célokból és jogalappal kezeli:

 

Ügyfélfiók regisztráció

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

Cím

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

Telefonszám

Kapcsolattartás

Hozzájárulás

E-mail cím

Kapcsolattartás, azonosítás

Hozzájárulás

Adatkezeléshez történő hozzájárulásra vonatkozó információ: igen/nem és dátum

Szolgáltatás nyújtása

Jogi kötelezettség teljesítése

A pontgyűjtés során felhasználható egyenleg

Szolgáltatás nyújtása

Szerződéses jogalap

 

Szolgáltatás igénybevétele (termékvásárlás)

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Telefonszám

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

E-mail cím

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Számlázási név

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Számlázási cím

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Szállítási név

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Szállítási cím

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Átvétel és fizetés módja

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Megrendelt termék

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Szolgáltatás díja

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Ponttranzakció típusa (pontgyűjtés vagy -beváltás, vagy egyéb)

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Ponttranzakció helye (Partner neve, elfogadóhely címe)

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Ponttranzakció ideje (dátum, időpont)

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

Pontkorrekciós bizonylatok

Szolgáltatás nyújtása

Szerződés teljesítése

ÁSZF elfogadására vonatkozó információ: igen/nem és dátum

Szolgáltatás nyújtása

Jogi kötelezettség teljesítése

Adatkezelési tájékoztató megismerésére, elfogadására vonatkozó információ: igen/nem és dátum

Szolgáltatás nyújtása

Jogi kötelezettség teljesítése

 

A hozzájárulás jogalap alkalmazása esetén Ön a GDPR 6. cikk (1) bekezdése a) pont szerinti akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítását, a folyamat során a checkbox bejelölésével adhatja meg, és ezáltal beleegyezését adja személyes adatai kezeléséhez. A hozzájárulás bármikor visszavonható, amely visszavonás nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonására Önnek az Adatkezelő fent meghatározott elérhetőségein van lehetősége. Amennyiben nem járul hozzá személyes adatai Adatkezelő általi kezeléséhez, abban az esetben Ön nem tud minden szolgáltatást igénybe venni.

 

Az adatkezelés időtartama

 

Az Adatkezelő a vásárlással kapcsolatos személyes adatokat regisztráció nélküli érintett esetében a vásárlástól számított öt évig tárolja. Regisztrációval rendelkező érintettek esetében ezen adatok az ügyfélfiók megszűnéséig kerülnek megőrzésre. A számviteli bizonylatok vonatkozásában kezelt személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169. §. alapján a bizonylat kiállításától számított 8 évig őrzi meg.

 

Minőségi kifogások kezelése

 

Az adatkezelés célja: a megrendelt termékeinkkel kapcsolatosan felmerülő minőségi kifogások kezelése. Amennyiben az Adatkezelő szolgáltatásaival vagy a megrendelt termékkel kapcsolatban bármilyen kifogása lenne, akkor erről a cégünk elérhetőségein keresztül panaszt tehet. Cégünknek a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fgytv.) 30 napon belül írásban válaszolnia kell a panaszára.

 

A kezelt adatok köre: a panaszt benyújtó személy neve, e-mail címe, a panasz beérkezésének dátuma és a panaszban közölt egyéb személyes adatok (például a kifogás leírása, fénykép küldése).

 

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása.

 

Az adatkezelés időtartama: a panaszról felvett jegyzőkönyvet, átiratot és az arra adott válasz másolati példányait 3 évig őrizzük meg [Fgytv. 17/A. § (7) bekezdés].

 

Adatfeldolgozó igénybevétele

 

Cégünk a honlap üzemeltetéséhez és a személyes adatok tárolásához az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

 

Az adatfeldolgozó kizárólag személyes adatok tárolására jogosult, más adatkezelési műveletet nem hajthat végre (például nem használhatja fel az adatokat más célból).

 

Az adatokhoz való hozzáférés és az adatbiztonsági intézkedések

 

Az Ön által megadott személyes adatokhoz kizárólag az Adatkezelő munkatársai férhetnek hozzá a feladataik ellátásához szükséges mértékben.

 

Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei

Az alábbiakban ismertetjük Önnel a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az Ön jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben Önnek bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén.

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

A helyesbítéshez való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez elfeledtetéshez való jog

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

Az adatkezelés korlátozásához való jog

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

Az adathordozhatósághoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A tiltakozáshoz való jog

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (http://naih.hu/; 1363 Budapest, Pf.: 9.; telefon: +36-1-391-1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

Fax: +36-1-391-1410

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 


Sulyán Pontgyűjtő Programban történő személyes adatkezelésről

Hatályos: 2022. június 20. napjától visszavonásig

A jelen Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Sulyán Pontgyűjtő Programban („Pontgyűjtő Program”) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról. A Pontgyűjtő Programban a Sulyán és Fiai Kft. honlápján regisztrációval rendelkező természetes személyek („Ügyfelek”) személyes adatait kezeli a Sulyán és Fiai Kft. A Pontgyűjtő Program keretében végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden Ügyfél számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 I. Adatkezelők és adatfeldolgozók

 I.1. Adatkezelők: SULYÁN ÉS FIAI Cukrászati Termék előállító és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (Sulyán és Fiai Kft.) 2112 Veresegyház, Kálvin utca 16.telefon: +36 27 385 377 cégjegyzékszám: 13 09 066456 nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága email: sulyancuki@gmail.com, honlap: www.sulyancukraszda.hu képviseli: Sulyán Pál ügyvezető

I.2. Adatfeldolgozók A Sulyán és Fiai Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozókat vehetnek igénybe. A Sulyán és Fiai Kft. által történő adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozók listája az AGROGALGAKER KFT.  Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

2. A kezelt adatok

A Sulyán Pontgyűjtő Program keretében a következő személyes adatok kerülnek kezelésre:

 1. teljes név (előtag, vezetéknév, utónév);
 2. értesítési cím (irányítószám, város/község, út/utca/tér/stb., házszám, emelet, ajtó);
 3. telefonszám;
 4. e-mail cím;
 5. ügyfélazonosító;
 6. pontmennyiség (egyenleg, illetve az adott tranzakció során gyűjtött, illetve beváltott pontmennyiség),
 7. ponttranzakció típusa (pontgyűjtés vagy -beváltás, vagy egyéb)
 8. ponttranzakció helye (Partner neve, elfogadóhely címe),
 9. ponttranzakció ideje (dátum, időpont),
 10. pontkorrekciós bizonylatok,
 11. az adatkezelési hozzájárulás,
 12. az adatkezelési hozzájárulás időpontja,
 13. az online adatkezelési hozzájárulás megadása során használt IP cím,
 14. a Sulyán és Fiai Kft. ügyfélszolgálatával folytatott levelezések (postai és email);
 15. a reklamációk, panaszok, kérelmek, megkeresések,
 16. www.sulyancukraszda.hu oldalon történő regisztrációhoz tartozó jelszó

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

3.1. Az adatkezelés célja a Pontgyűjtő Programban az Ügyfelek részvétele tárgyában létrejött regisztráció létrejötte, a ponttranzakciók nyilvántartása, esetleges módosítása és megszüntetése, illetve az ezekkel összefüggő kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés esetében az, hogy az adatkezelés olyan teljesítéshez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a regisztrációt megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A kezelt adatok köre: a Sulyán és Fiai Kft., mint adatkezelő a jelen pont szerinti jogalapon kezeli az Ügyfeleknek a teljes nevét, értesítési címét, e-mail címét, telefonszámát és a keletkező ponttranzakciós adatokat (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje), az ügyfél azonosítóját , valamint a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő regisztrációhoz tartozó jelszót.

A kötelező adatok megadásának elmulasztása esetén a Sulyán és Fiai Kft. a regisztrációt elutasíthatja, mely esetben az Ügyfél a Sulyán Pontgyűjtő Rendszerben nem vehet részt.

3.2. A Sulyán és Fiai Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés célja: A Sulyán és fiai Kft. jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy az adatkezeléssel, illetve a regisztrációval kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülményei, illetve a szerződés létrejötte és tartalma, valamint a felek által megtett nyilatkozatok bizonyíthatók legyenek. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a Sulyán és Fiai Kft. fent megjelölt jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A kezelt adatok köre:

a.) A Sulyán és Fiai Kft. kezeli az Alapadatokat

b.) A Sulyán és Fiai  Kft. kezeli a regisztrációkat, az esetleges egyéb adatkezelési hozzájárulásokat, az online adatkezelési hozzájárulás során használt IP címet.

c.) A Sulyán és fiai Kft. kezeli a Sulyán és Fiai Kft. ügyfélszolgálatával esetlegesen folytatott levelezéseket (postai és email).  A Sulyán és Fiai Kft. kezeli a regisztrációval és a pontgyűjtéssel kapcsolatos reklamációkat, panaszokat, kérelmeket és megkereséseket.

A Sulyán és Fiai Kft. jogosult az Ügyfél által megadott adatokat kezelni az adatkezelés (azaz a ponttranzakciók nyilvántartása, esetleges módosítása és megszüntetése, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás), valamint az Online Ponttranzakció végrehajtása céljából.

4.  Az Ügyfelek jogai

4.1. A Sulyán és Fiai Kft. az Ügyfél kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem alapján megtett intézkedésekről, és ha az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Az Ügyfél a NAIH-hoz panaszt nyújthat be, illetve élhet a bírósági jogorvoslati jogával. Az Ügyfelek jogaikat a Sulyán és Fiai Kft. felé e-mailben vagy  levélben gyakorolhatják. A Sulyán és Fiai Kft. az általa adott tájékoztatást, és a megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Sulyán és Fiai Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4.2. A hozzájárulás visszavonása: Az Ügyfelek az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni a Sulyán és Fiai Kft. felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az Ügyfél az összes adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a Sulyán és Fiai Kft. a célhoz kötöttségre figyelemmel törli az Ügyfél adatait.

4.3. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása: az Ügyfelek kérelmezhetik a Sulyán és Fiai Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az Ügyfelek a www.sulyancukraszda.hu honlapon történt bejelentkezést követően a személyes oldalukon közvetlenül hozzáférhetnek a Sulyán és Fiai Kft. által kezelt személyes adataikhoz (azokat áttekinthetik). Az Ügyfelek kérelmezhetik a Sulyán és Fiai Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve az Ügyfelek a www.sulyancukraszda.hu honlapon történt bejelentkezést követően a személyes oldalukon maguk is helyesbíthetik a személyes adataikat. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Sulyán és Fiai Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Sulyán és Fiai  Kft. pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c) az Ügyfél tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Ügyfél tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik) (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat a Sulyán és Fiai Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. E bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az Ügyfelek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Sulyán és Fiai Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Ügyfelek bármikor jogosultak díjmentesen tiltakozni a Sulyán és Fiai Kft. felé tett nyilatkozattal a személyes adataik közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen.

4.5. Adathordozhatóság : az Ügyfelek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, a Sulyán és Fiai Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt a Sulyán és Fiai Kft. akadályozná.

5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj

5.1. Az Ügyfelek jogosultak bejelentést, panaszt tenni a Sulyán és Fiai Kft-nél, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A fentieken túl az Ügyfelek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén jogosult a Sulyán és Fiai  Kft-vel vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Sulyán és Fiai Kft. köteles bizonyítani. A pert az Ügyfél - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ügyfél személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Ügyfelekkel szemben a Sulyán és Fiai Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Sulyán és Fiai Kft. köteles megfizetni az Ügyfélnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

5.2. A Sulyán és Fiai Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Tájékoztatáshoz való jog

6.1.Az Ügyfél kérelmére a Sulyán és Fiai Kft. tájékoztatást ad az Ügyfélnek a Sulyán Pontgyűjtő Programban kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ügyfelek részére szóbeli tájékoztatás akkor adható, ha szóban igazolta a személyazonosságát (különösen név, értesítési cím, e-mail cím és telefonszám adatainak egyeztetése útján).

6.2.A Sulyán és Fiai Kft. bármely, a Sulyán és Fiai Kft-t és az Ügyfeleket érintő adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az Ügyfeleket tájékoztatni – az Ügyfeleket a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő értesítéssel

7. Adatbiztonság

A Sulyán és Fiai Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Sulyán és Fiai Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Sulyán és Fiai Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Sulyán és Fiai Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Sulyán és Fiai Kft. az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. A Sulyán és Fiai Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 8. Egyéb rendelkezések

A Sulyán és Fiai Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá. A jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vételre kerültek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései. A Sulyán és Fiai Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfeleknek a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

 

Vásárlási szerződés

1. Általános rendelkezések

A sulyancukraszda.hu (a továbbiakban Eladó) webáruházat a Sulyán és Fiai Kft. üzemelteti. Sulyán és Fiai Kft. on-line katalógus alapján kínálja az általa forgalmazott élelmiszer termékeit. 
Az a magánszemély vagy társaság (a következőkben ügyfél), aki az www.sulyanshop.hu honlapján keresztül rendel, elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit.
Az vásárlói szerződést az Eladó akkor tekinti elfogadottnak, ha ez tartalmazza a rendelési számot és tárolni fogja a teljesítéstől számított egy évig. Az Ügyfél rendelése által elfogadja a jelen szerződés feltételeit. 
Eladó kijelenti, hogy rendelkezik a törvény által előírt összes hatósági engedéllyel, melyek szükségesek úgy az on-line webáruház működése, mint a termékkereskedelem és szállítási szolgáltatás érdekében. 

2. Szerződéses felek azonosítása
Jelen vásárlási szerződés a Sulyán és Fiai Kft., mint eladó és ügyfele között jött létre.
Sulyán és Fiai Kft. felelőssége kizárólag a www.sulyancukraszda.hu webáruházon keresztül megrendelt termékekre terjed ki, melyek on-line termékkatalógusunkban megjelennek, felismerhető módon tartalmazzák a cég logóját és a cég adatait és termék adatait.
Az Ügyfél adataival kitölti a rendelési űrlapot, és bármikor a rendelés során módosíthatja azokat, az Eladó teljesíti a rendelést, és minden esetben számlát állít ki. A Megrendelő felelősséget vállal a hibás vagy hamis adatok szolgáltatása esetén okozott károk miatt. Eladónak jogában van törölni minden hibás vagy hamis regisztrációt és ellenőrizze Ügyfél hitelességét további kételyek esetén.

3. Árak

Az online katalógusban feltüntetett árak az Eladó termékeinek végső fogyasztói árai, melyek tartalmazzák a mindenkor hatályos áfa tartalmat. Ezek a megjelenítéstől a megrendelés időpontjáig érvényesek, az eladó köteles a kiválasztott termékek rendelését fogyasztói áron teljesíteni melyek a megrendelés időpontjában voltak közzétéve. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza ezeket az árakat. Ha a megrendelést módosítani kell, vagy egyes megrendelések összevonásra kerülnek bármilyen oknál fogva, a módosított rendelés feltételei lépnek érvénybe.

4. Felelősség

A www.sulyancukraszda.hu on-line vásárlás és szállítási szolgáltatás felelősségével kapcsolatos információkat az "információ" menüpontban olvashatóak. Eladó minden tőle telhetőt megtesz, hogy a fent előírtakat teljesítse és betartsa azokat. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a dokumentum tartalmát. 

5. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásával elfogadja a szerződés feltételeit, amennyiben nem tartja be az előírásokat, a szerződést szegi meg, és felelősséggel tartozik. Az Ügyfél vállalja, hogy az általa kiválasztott megrendelt termékek kifizetéséről Ő maga gondoskodik. Ha a szállítás meghiúsul az Ügyfél hibájából, az ügyfélnek az ebből származó költségeket fizetnie a a Eladó részére.

6. Adatbiztonság

A Sulyán és Fiai Kft. betartja a biztonsági adatokra vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük. Semmilyen információt nem továbbítjuk harmadik fél részére.
A honlap könnyebb és egyszerűbb használata érdekében cookie-kat használunk.

7. Nyilvántartási adatok

Látogatóink a rendelés során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tároljuk. Ügyfélszolgálatunk szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat. Semmilyen körülmény között nem továbbítjuk ügyfeleink adatait harmadik személy részére.

 

Általános szerződési feltételek.

1. Általános rendelkezések
1.1. A www.sulyancukraszda.hu tartalmi üzemeltetője a Sulyán és Fiai Kft.  (székhely:2112 Veresegyház
Kálvin út 16.. cégjegyzékszám: 13-09-066456)
1.2. Az online áruházban bármely felhasználó rendelhet árut, aki
•    elfogadja a jogi nyilatkozatban leírtakat. 
1.3. A www.sulyancukraszda.hu online áruházban történő árurendelés önmagában nem minősül vásárlásnak, a vásárlási szándékra a Sulyán és Fiai Kft. minden esetben telefonon megerősítést kérhet, az adás-vételi ügylet pedig az áru kiszállításakor realizálódik. 
 
1.4. A távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben leírtak vonatkoznak az Eladó (Sulaán és Fiai Kft.) és Vevő  jogaira és kötelezettségeire. Jelen nyilatkozat alatt e kormányrendelet teljes szövege ismertetésre kerül.
 
2. Eladásra kínált termékek
2.1. A webáruház kizárólag új (nem használt) termékeket kínál megvételre, mely termékek minden szükséges szakhatósági engedéllyel rendelkeznek.  Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A jótállási, és szavatossági jogok Eladó telephelyén érvényesíthetők.
2.2. A termékek leírása, és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendők a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. A termékleírás minden olyan műszaki információt tartalmaz a termékről, melyek annak használhatóságát alapvetően befolyásolják. A termékekről további információk kérhetők a Vevőszolgálattól.
2.3. A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a termék kiszállításának díját (mindenkori telephelyi árak).
2.4. Az áru ellenértékének kifizetése bruttó 200.000 Ft értéket meg nem haladó vásárlás esetén utánvéttel  a szállítást követően készpénzben, előreutalással  történik. Bruttó 200.000 Ft feletti vásárlás esetén a pénzügyi teljesítés a Vevő által elfogadott visszaigazolás szerint történik.
3. Vásárlástól való elállás joga
3.1. Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
3.2. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;
3.3. Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
3.4. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatáb&oac