Adatvédelmi szabályzat

Sulyán Pontgyűjtő Programban történő személyes adatkezelésről

Hatályos: 2022. június 20. napjától visszavonásig

A jelen Tájékoztató célja, hogy tájékoztatást adjon a Sulyán Pontgyűjtő Programban („Pontgyűjtő Program”) alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről és szabályokról. A Pontgyűjtő Programban a Sulyán és Fiai Kft. honlápján regisztrációval rendelkező természetes személyek („Ügyfelek”) személyes adatait kezeli a Sulyán és Fiai Kft. A Pontgyűjtő Program keretében végzett személyes adatkezelés alapelve, hogy minden Ügyfél számára biztosítva legyen a személyes adatok védelme mindvégig azok kezelése és feldolgozása során, a hatályos jogszabályoknak megfelelően.

 I. Adatkezelők és adatfeldolgozók

 I.1. Adatkezelők: SULYÁN ÉS FIAI Cukrászati Termék előállító és Kereskedő Korlátolt Felelősségű Társaság (Sulyán és Fiai Kft.) 2112 Veresegyház, Kálvin utca 16.telefon: +36 27 385 377 cégjegyzékszám: 13 09 066456 nyilvántartó bíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága email: sulyancuki@gmail.com, honlap: www.sulyancukraszda.hu képviseli: Sulyán Pál ügyvezető

I.2. Adatfeldolgozók A Sulyán és Fiai Kft. az általa végzett adatkezeléshez kapcsolódó technikai műveletekhez adatfeldolgozókat vehetnek igénybe. A Sulyán és Fiai Kft. által történő adatkezeléshez igénybe vett adatfeldolgozók listája az AGROGALGAKER KFT. | 5147 (100011069 | 5147)  info@gls-hungary.com, https://gls-group.com/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato   és                                                  . Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag az adatkezelőkkel kötött szerződés, és a tőlük kapott utasítások szerint jogosultak eljárni.

2. A kezelt adatok

A Sulyán Pontgyűjtő Program keretében a következő személyes adatok kerülnek kezelésre:

 1. teljes név (előtag, vezetéknév, utónév);
 2. értesítési cím (irányítószám, város/község, út/utca/tér/stb., házszám, emelet, ajtó);
 3. telefonszám;
 4. e-mail cím;
 5. ügyfélazonosító;
 6. pontmennyiség (egyenleg, illetve az adott tranzakció során gyűjtött, illetve beváltott pontmennyiség),
 7. ponttranzakció típusa (pontgyűjtés vagy -beváltás, vagy egyéb)
 8. ponttranzakció helye (Partner neve, elfogadóhely címe),
 9. ponttranzakció ideje (dátum, időpont),
 10. pontkorrekciós bizonylatok,
 11. az adatkezelési hozzájárulás,
 12. az adatkezelési hozzájárulás időpontja,
 13. az online adatkezelési hozzájárulás megadása során használt IP cím,
 14. a Sulyán és Fiai Kft. ügyfélszolgálatával folytatott levelezések (postai és email);
 15. a reklamációk, panaszok, kérelmek, megkeresések,
 16. www.sulyancukraszda.hu oldalon történő regisztrációhoz tartozó jelszó

3. Az adatkezelés céljai és jogalapjai

3.1. Az adatkezelés célja a Pontgyűjtő Programban az Ügyfelek részvétele tárgyában létrejött regisztráció létrejötte, a ponttranzakciók nyilvántartása, esetleges módosítása és megszüntetése, illetve az ezekkel összefüggő kapcsolattartás. Az adatkezelés jogalapja az adatkezelés esetében az, hogy az adatkezelés olyan teljesítéshez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy a regisztrációt megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. A kezelt adatok köre: a Sulyán és Fiai Kft., mint adatkezelő a jelen pont szerinti jogalapon kezeli az Ügyfeleknek a teljes nevét, értesítési címét, e-mail címét, telefonszámát és a keletkező ponttranzakciós adatokat (pontmennyiség, ponttranzakció típusa, helye és ideje), az ügyfél azonosítóját , valamint a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő regisztrációhoz tartozó jelszót.

A kötelező adatok megadásának elmulasztása esetén a Sulyán és Fiai Kft. a regisztrációt elutasíthatja, mely esetben az Ügyfél a Sulyán Pontgyűjtő Rendszerben nem vehet részt.

3.2. A Sulyán és Fiai Kft. jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges adatkezelés célja: A Sulyán és fiai Kft. jogos érdekeinek érvényesítése azzal összefüggésben, hogy az adatkezeléssel, illetve a regisztrációval kapcsolatban felmerült vita vagy eljárás esetén az adatkezeléshez történt hozzájárulás, az adatkezelés egyéb körülményei, illetve a szerződés létrejötte és tartalma, valamint a felek által megtett nyilatkozatok bizonyíthatók legyenek. Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés a Sulyán és Fiai Kft. fent megjelölt jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges. A kezelt adatok köre:

a.) A Sulyán és Fiai Kft. kezeli az Alapadatokat

b.) A Sulyán és Fiai  Kft. kezeli a regisztrációkat, az esetleges egyéb adatkezelési hozzájárulásokat, az online adatkezelési hozzájárulás során használt IP címet.

c.) A Sulyán és fiai Kft. kezeli a Sulyán és Fiai Kft. ügyfélszolgálatával esetlegesen folytatott levelezéseket (postai és email).  A Sulyán és Fiai Kft. kezeli a regisztrációval és a pontgyűjtéssel kapcsolatos reklamációkat, panaszokat, kérelmeket és megkereséseket.

A Sulyán és Fiai Kft. jogosult az Ügyfél által megadott adatokat kezelni az adatkezelés (azaz a ponttranzakciók nyilvántartása, esetleges módosítása és megszüntetése, illetve az ezzel összefüggő kapcsolattartás), valamint az Online Ponttranzakció végrehajtása céljából.

4.  Az Ügyfelek jogai

4.1. A Sulyán és Fiai Kft. az Ügyfél kérelmeire indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb 30 napon belül tájékoztatja az Ügyfelet a kérelem alapján megtett intézkedésekről, és ha az Ügyfél bármely kérelmének nem tesz eleget, indokolnia kell azt. Az Ügyfél a NAIH-hoz panaszt nyújthat be, illetve élhet a bírósági jogorvoslati jogával. Az Ügyfelek jogaikat a Sulyán és Fiai Kft. felé e-mailben vagy  levélben gyakorolhatják. A Sulyán és Fiai Kft. az általa adott tájékoztatást, és a megtett intézkedéseket díjmentesen biztosítja. Ha az Ügyfél kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Sulyán és Fiai Kft., figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre észszerű összegű díjat számíthat fel, vagy megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

4.2. A hozzájárulás visszavonása: Az Ügyfelek az adatkezelési hozzájárulásukat bármikor jogosultak visszavonni a Sulyán és Fiai Kft. felé tett nyilatkozattal, de a visszavonás nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. Amennyiben az Ügyfél az összes adatkezelésekhez adott hozzájárulását visszavonja, úgy a Sulyán és Fiai Kft. a célhoz kötöttségre figyelemmel törli az Ügyfél adatait.

4.3. Hozzáférés, helyesbítés, törlés, adatkezelés korlátozása: az Ügyfelek kérelmezhetik a Sulyán és Fiai Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, illetve az Ügyfelek a www.sulyancukraszda.hu honlapon történt bejelentkezést követően a személyes oldalukon közvetlenül hozzáférhetnek a Sulyán és Fiai Kft. által kezelt személyes adataikhoz (azokat áttekinthetik). Az Ügyfelek kérelmezhetik a Sulyán és Fiai Kft-től a rájuk vonatkozó személyes adatok helyesbítését, illetve az Ügyfelek a www.sulyancukraszda.hu honlapon történt bejelentkezést követően a személyes oldalukon maguk is helyesbíthetik a személyes adataikat. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére a Sulyán és Fiai Kft. indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Sulyán és Fiai  Kft. pedig köteles arra, hogy az Ügyfélre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll: (a) a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték; (b) az Ügyfél visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja; (c) az Ügyfél tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Ügyfél tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen (ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik) (d) a személyes adatokat jogellenesen kezelték; (e) a személyes adatokat a Sulyán és Fiai Kft-re alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell. E bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

4.4. Az Ügyfelek jogosultak arra, hogy bármikor tiltakozzanak személyes adataiknak a jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a Sulyán és Fiai Kft. a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Az Ügyfelek bármikor jogosultak díjmentesen tiltakozni a Sulyán és Fiai Kft. felé tett nyilatkozattal a személyes adataik közvetlen üzletszerzés, illetve a profilalkotás céljából történő kezelése ellen.

4.5. Adathordozhatóság : az Ügyfelek jogosultak arra, hogy a rájuk vonatkozó, a Sulyán és Fiai Kft. által kezelt személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapják, továbbá jogosultak arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák anélkül, hogy ezt a Sulyán és Fiai Kft. akadályozná.

5. Panasz és bírósági jogorvoslat, kártérítés és sérelemdíj

5.1. Az Ügyfelek jogosultak bejelentést, panaszt tenni a Sulyán és Fiai Kft-nél, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. A fentieken túl az Ügyfelek jogosultak a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, email: ugyfelszolgalat@naih.hu, honlap: www.naih.hu) panaszt benyújtani, ha a személyes adataik kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Ügyfél a jogainak megsértése esetén jogosult a Sulyán és Fiai  Kft-vel vagy az általuk igénybe vett adatfeldolgozóval szemben bírósági jogorvoslati eljárást kezdeményezni. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, a Sulyán és Fiai Kft. köteles bizonyítani. A pert az Ügyfél - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja. Ha az adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével kárt okoz, köteles azt megtéríteni. Ha az adatkezelő az Ügyfél adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az Ügyfél személyiségi jogát megsérti, az érintett az adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet. Az Ügyfelekkel szemben a Sulyán és Fiai Kft. felel az adatfeldolgozó által okozott kárért és a Sulyán és Fiai Kft. köteles megfizetni az Ügyfélnek az adatfeldolgozó által okozott személyiségi jogsértés esetén járó sérelemdíjat is.

5.2. A Sulyán és Fiai Kft. mentesül az okozott kárért való felelősség és a sérelemdíj megfizetésének kötelezettsége alól, ha bizonyítja, hogy a kárt vagy az érintett személyiségi jogának sérelmét az adatkezelés körén kívül eső elháríthatatlan ok idézte elő. Nem kell megtéríteni a kárt és nem követelhető a sérelemdíj annyiban, amennyiben a kár a károsult vagy a személyiségi jog megsértésével okozott jogsérelem az Ügyfél szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásából származott.

6. Tájékoztatáshoz való jog

6.1.Az Ügyfél kérelmére a Sulyán és Fiai Kft. tájékoztatást ad az Ügyfélnek a Sulyán Pontgyűjtő Programban kezelt, illetve a megbízott adatfeldolgozó(k) által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az Ügyfél személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. Az Ügyfelek részére szóbeli tájékoztatás akkor adható, ha szóban igazolta a személyazonosságát (különösen név, értesítési cím, e-mail cím és telefonszám adatainak egyeztetése útján).

6.2.A Sulyán és Fiai Kft. bármely, a Sulyán és Fiai Kft-t és az Ügyfeleket érintő adatvédelmi incidensről – amennyiben a jogszabályi rendelkezések értelmében köteles arról az Ügyfeleket tájékoztatni – az Ügyfeleket a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő értesítéssel

7. Adatbiztonság

A Sulyán és Fiai Kft. a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja. A Sulyán és Fiai Kft. az adatkezelési műveleteket úgy tervezi meg és hajtja végre, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályok alkalmazása során biztosítsa az érintettek magánszférájának védelmét. A Sulyán és Fiai Kft. gondoskodik az adatok kockázattal arányos biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Sulyán és Fiai Kft. a kezelt adatokat a kockázattal arányos intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. Ennek keretében az Sulyán és Fiai Kft. az adatokat jelszóval védett és/vagy titkosított adatbázisban tárolják. A Sulyán és Fiai Kft. az adatokat a kockázattal arányos védelem keretében tűzfalakkal, antivírus programokkal, titkosító mechanizmusokkal, tartalomszűréssel és egyéb technikai- valamint folyamat-megoldásokkal védi, és az adatvédelmi incidenseket folyamatosan monitorozza.

 8. Egyéb rendelkezések

A Sulyán és Fiai Kft. a részére megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért, valóságáért, érvényességéért kizárólag az azt megadó személy felel. Az Ügyfél az e-mail címének megadásakor felelősséget vállal azért, hogy az általa megadott e-mail címhez kizárólag ő fér hozzá. A jelen Tájékoztató rendelkezéseinek kialakításakor különös tekintettel figyelembe vételre kerültek az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletének („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezései. A Sulyán és Fiai Kft. fenntartja a jogot, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztatót az Ügyfeleknek a www.sulyancukraszda.hu oldalon történő előzetes értesítése mellett egyoldalúan bármikor módosítsa.

 

Vásárlási szerződés

1. Általános rendelkezések

A sulyancukraszda.hu (a továbbiakban Eladó) webáruházat a Sulyán és Fiai Kft. üzemelteti. Sulyán és Fiai Kft. on-line katalógus alapján kínálja az általa forgalmazott élelmiszer termékeit. 
Az a magánszemély vagy társaság (a következőkben ügyfél), aki az www.sulyanshop.hu honlapján keresztül rendel, elfogadja a jelen vásárlási szerződés feltételeit.
Az vásárlói szerződést az Eladó akkor tekinti elfogadottnak, ha ez tartalmazza a rendelési számot és tárolni fogja a teljesítéstől számított egy évig. Az Ügyfél rendelése által elfogadja a jelen szerződés feltételeit. 
Eladó kijelenti, hogy rendelkezik a törvény által előírt összes hatósági engedéllyel, melyek szükségesek úgy az on-line webáruház működése, mint a termékkereskedelem és szállítási szolgáltatás érdekében. 

2. Szerződéses felek azonosítása
Jelen vásárlási szerződés a Sulyán és Fiai Kft., mint eladó és ügyfele között jött létre.
Sulyán és Fiai Kft. felelőssége kizárólag a www.sulyancukraszda.hu webáruházon keresztül megrendelt termékekre terjed ki, melyek on-line termékkatalógusunkban megjelennek, felismerhető módon tartalmazzák a cég logóját és a cég adatait és termék adatait.
Az Ügyfél adataival kitölti a rendelési űrlapot, és bármikor a rendelés során módosíthatja azokat, az Eladó teljesíti a rendelést, és minden esetben számlát állít ki. A Megrendelő felelősséget vállal a hibás vagy hamis adatok szolgáltatása esetén okozott károk miatt. Eladónak jogában van törölni minden hibás vagy hamis regisztrációt és ellenőrizze Ügyfél hitelességét további kételyek esetén.

3. Árak

Az online katalógusban feltüntetett árak az Eladó termékeinek végső fogyasztói árai, melyek tartalmazzák a mindenkor hatályos áfa tartalmat. Ezek a megjelenítéstől a megrendelés időpontjáig érvényesek, az eladó köteles a kiválasztott termékek rendelését fogyasztói áron teljesíteni melyek a megrendelés időpontjában voltak közzétéve. A megrendelés visszaigazolása tartalmazza ezeket az árakat. Ha a megrendelést módosítani kell, vagy egyes megrendelések összevonásra kerülnek bármilyen oknál fogva, a módosított rendelés feltételei lépnek érvénybe.

4. Felelősség

A www.sulyancukraszda.hu on-line vásárlás és szállítási szolgáltatás felelősségével kapcsolatos információkat az "információ" menüpontban olvashatóak. Eladó minden tőle telhetőt megtesz, hogy a fent előírtakat teljesítse és betartsa azokat. Az Ügyfél kijelenti, hogy ismeri és elfogadja a dokumentum tartalmát. 

5. Az Ügyfél kötelezettségei

Az Ügyfél tudomásul veszi, hogy a megrendelés visszaigazolásával elfogadja a szerződés feltételeit, amennyiben nem tartja be az előírásokat, a szerződést szegi meg, és felelősséggel tartozik. Az Ügyfél vállalja, hogy az általa kiválasztott megrendelt termékek kifizetéséről Ő maga gondoskodik. Ha a szállítás meghiúsul az Ügyfél hibájából, az ügyfélnek az ebből származó költségeket fizetnie a a Eladó részére.

6. Adatbiztonság

A Sulyán és Fiai Kft. betartja a biztonsági adatokra vonatkozó rendeletet annak érdekében, hogy ügyfeleink adatait bizalmasan kezeljük. Semmilyen információt nem továbbítjuk harmadik fél részére.
A honlap könnyebb és egyszerűbb használata érdekében cookie-kat használunk.

7. Nyilvántartási adatok

Látogatóink a rendelés során megadják személyes adataikat (név, cím, telefon, e-mail, stb). Ezeket az adatokat kizárólag a megrendelések végrehajtása érdekében tároljuk. Ügyfélszolgálatunk szükség esetén, kizárólag a kapcsolatfelvétel céljából használja az adatokat. Semmilyen körülmény között nem továbbítjuk ügyfeleink adatait harmadik személy részére.

 

Általános szerződési feltételek.

1. Általános rendelkezések
1.1. A www.sulyancukraszda.hu tartalmi üzemeltetője a Sulyán és Fiai Kft.  (székhely:2112 Veresegyház
Kálvin út 16.. cégjegyzékszám: 13-09-066456)
1.2. Az online áruházban bármely felhasználó rendelhet árut, aki
•    elfogadja a jogi nyilatkozatban leírtakat. 
1.3. A www.sulyancukraszda.hu online áruházban történő árurendelés önmagában nem minősül vásárlásnak, a vásárlási szándékra a Sulyán és Fiai Kft. minden esetben telefonon megerősítést kérhet, az adás-vételi ügylet pedig az áru kiszállításakor realizálódik. 
 
1.4. A távollévők között kötött szerződésekről rendelkező 17/1999. (II. 5.) Korm. rendeletben leírtak vonatkoznak az Eladó (Sulaán és Fiai Kft.) és Vevő  jogaira és kötelezettségeire. Jelen nyilatkozat alatt e kormányrendelet teljes szövege ismertetésre kerül.
 
2. Eladásra kínált termékek
2.1. A webáruház kizárólag új (nem használt) termékeket kínál megvételre, mely termékek minden szükséges szakhatósági engedéllyel rendelkeznek.  Az eladó szavatossági és jótállási felelősségére a Ptk.-ban és a 117/1991. (IX.10.) sz. kormányrendeletben foglaltak az irányadóak. A jótállási, és szavatossági jogok Eladó telephelyén érvényesíthetők.
2.2. A termékek leírása, és képi megjelenítése olyan alapvető információkat szolgáltat, melyek a tapasztalatok szerint elegendők a vásárlói döntés meghozatalához, az egyes termékek összehasonlításához. A termékleírás minden olyan műszaki információt tartalmaz a termékről, melyek annak használhatóságát alapvetően befolyásolják. A termékekről további információk kérhetők a Vevőszolgálattól.
2.3. A webáruházban feltüntetett árak nem tartalmazzák a termék kiszállításának díját (mindenkori telephelyi árak).
2.4. Az áru ellenértékének kifizetése bruttó 200.000 Ft értéket meg nem haladó vásárlás esetén utánvéttel  a szállítást követően készpénzben, előreutalással  történik. Bruttó 200.000 Ft feletti vásárlás esetén a pénzügyi teljesítés a Vevő által elfogadott visszaigazolás szerint történik.
3. Vásárlástól való elállás joga
3.1. Vevő az áru átvételét követő nyolc munkanapon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Eladó köteles a Vevő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru sértetlen visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni.
3.2. Vevő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru sértetlen visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket;
3.3. Eladó kizárólag sérülésmentes, hiánytalan csomagolású termék visszaszolgáltatása esetén köteles a teljes vételárat a vásárló részére megtéríteni. A csomagolás sérüléséből adódó költségek a Vevőt terhelik.
3.4. Eladó követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését;
4. Adatok védelme
4.1. A webáruház használatához szükséges a Vevő alapvető és nyilvános adatainak rögzítése. A rendelés során a Vevő nem ad ki, az Eladó nem jut hozzá személyiségi jogokat érintő adatokhoz.
4.2. Az Eladó a Vevő adatait a megrendelések teljesítése és a annak feltételei későbbi bizonyítása érdekében tárolja. Az adatokat harmadik félnek nem adja át, kivéve, ha a rendelés teljesítésekor a harmadik fél az Eladó alvállalkozójaként működik (szállítmányozók). Ekkor azonban, az alvállalkozók az Eladó által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni. 
4.3. Eladó minden tőle elvárható ésszerű intézkedést megtesz a Vevők adatainak védelme érdekében mind a fizikai, mind az elektronikus biztonság terén. Az adatok kezelésekor az Adatvédelmi Törvénynek megfelelően jár el.
5. Eladó felelősségének korlátozása
5.1. A www.sulyanshop.hu webáruházban való árurendelés feltételezi a Vevő részéről az Internet lehetőségeinek és korlátjainak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai teljesítményekre és a felmerülő hibákra, és esetlegesen 3. fél rossz szándékú beavatkozására. Az Eladó tevékenységét jóhiszeműen folytatja a tőle elvárható legnagyobb üzembiztonságra törekedve, azonban semmilyen körülmények között nem vállalható felelősség a technológia jellegéből fakadó alábbi speciális eseményekre bármely okból is következtek azok be:
•    Az Interneten küldött és / vagy fogadott bármilyen adat. 
•    Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza az webáruház akadálytalan működését és a vásárlást. 
•    Bármilyen meghibásodás, bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon. 
•    Bármely levél, de főleg bármilyen adat elvesztése. 
•    Bármely szoftver nem megfelelő működése. 
•    Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei. 
•    Eladó nem felelős semmilyen alapon, semmilyen kárért, függetlenül attól, hogy direkt, vagy indirekt, ami a webáruházhoz való csatlakozás miatt következett be. 
•    A Vevő felelőssége felmérni, hogy hogyan védheti meg a számítógépén tárolt adatait a behatolóktól. 
•    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll. 
•    Eladó szabadon megváltoztathat bármilyen árat, határidőt. A változás a webáruházon történt megjelenés időpontjától lép életbe. 
•    Bármely módosítás abban az időpontban lép életbe, amikor online megtalálható a webáruházon. Bármely résztvevőnek, aki nem ért egyet a szabályok módosításával, fel kell hagynia a vásárlással. 
•    Eladó nem vonható felelősségre semmilyen, harmadik személy által valamely résztvevő rovására történt csalás miatt. 
•    Abban az esetben, ha a résztvevő bármilyen formában megsérti a szabályokat, Eladó szabadon érvénytelennek nyilváníthatja regisztrációját, vásárlását és a Vevő nem jogosult fellebbezni a döntés ellen. 
6. Jelen jogi nyilatkozat tartalmi alapja az 17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.
A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (a továbbiakban: Fvtv.) 55. §-ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:
1. § (1) A rendelet hatálya arra a szerződésre terjed ki, amelyet gazdálkodó szervezet vagy magyarországi fióktelepe útján külföldi székhelyű vállalkozás (a továbbiakban együtt: gazdálkodó szervezet) és fogyasztó köt egymással a gazdálkodó szervezet áruértékesítő, illetve szolgáltató tevékenységi körében kizárólag egy vagy több távközlő eszköz használata útján (távollevők között kötött szerződés).
(2) A rendelet akkor alkalmazható, ha külön jogszabály a rendelet hatálya alá tartozó szerződésről eltérően nem rendelkezik.
(3) A rendelet hatálya nem terjed ki: a) a pénzügyi szolgáltatási és a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási, a biztosítási és a biztosításközvetítői, a befektetési szolgáltatási és a kiegészítő befektetési szolgáltatási tevékenységgel kapcsolatos szerződésre, valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztári és a nyugdíjpénztári szolgáltatásokkal kapcsolatos szerződésre;
b) automatából történő értékesítésre;
c) nyilvános távbeszélő állomás igénybevétele útján a távbeszélő szolgáltatást nyújtó szervezettel kötött szerződésre;
d) az építési szerződésre;
e) ingatlan tulajdonjogának vagy ingatlanra vonatkozó más jog megszerzésére irányuló szerződésekre, kivéve a bérleti szerződést;
f) az árverésen kötött szerződésre.
(4) A mindennapi fogyasztásra szolgáló áruk rendszeres házhoz szállítására vonatkozó szerződésre kizárólag a 7. § (2)-(3) bekezdése, a 8-11. § alkalmazható, az utazási szerződésre és az ingatlanok időben megosztott használati jogának megszerzésére irányuló szerződésre pedig kizárólag a 9. § alkalmazható.
(5) E rendelet alkalmazásában távközlő eszköz: bármely eszköz, amely alkalmas a felek távollétében - szerződés megkötése érdekében - szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, az automata hívókészülék, a rádió, a videotelefon, videotex (mikroszámítógép képernyővel) billentyűzettel vagy érintőképernyővel, az elektronikus levél (e-mail), a távmásoló (telefax) és a televízió.
2. § (1) A gazdálkodó szervezet a szerződés megkötése előtt kellő időben köteles a fogyasztót tájékoztatni:
a) a gazdálkodó szervezet cégnevéről (nevéről), székhelyérő(lakóhelyéről), a külön jogszabályban meghatározott nyilvántartásba vételi számáról, adószámáról és telefonszámáról;
b) a szerződés tárgyának lényeges tulajdonságairól;
c) az ellenszolgáltatásról, beleértve az ellenszolgáltatáshoz kapcsolódó egyéb fizetési kötelezettséget is;
d) szükség szerint a szállítás költségéről;
e) a fizetés, a szállítás vagy a teljesítés egyéb feltételeiről;
f) az elállás jogáról (4-5. §);
g) a távközlő eszköz használatának díjáról, ha azt az alapdíjtól eltérően állapítják meg;
h) az ajánlati kötöttség idejéről;
i) a szerződés legrövidebb időtartamáról olyan esetben, amikor a szerződésben foglaltak teljesítésére folyamatosan vagy ismétlődően kerül sor.
(2) A gazdálkodó szervezet az (1) bekezdés szerinti tájékoztatási kötelezettségnek egyértelműen, közérthetően és pontosan, az igénybe vett távközlő eszköznek megfelelő módon köteles eleget tenni.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet telefonon tesz szerződéskötésre ajánlatot a fogyasztónak, annak kezdetekor köteles közölni legalább cégnevét (nevét), székhelyét (lakóhelyét) és telefonszámát, valamint a fogyasztó figyelmét kifejezetten fel kell hívnia szerződéskötésre irányuló szándékára.
3. § (1) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztót a szerződés megkötése előtt kellő időben, de legkésőbb a szerződés megkötésekor a 2. § (1) bekezdésének a)-f) pontjában foglaltakról írásbeli tájékoztatóval vagy más, a szóbeli tájékoztatást megerősítő dokumentummal (a továbbiakban együtt: írásbeli tájékoztató) ellátni.
(2) Az írásbeli tájékoztatónak az (1) bekezdésben előírtakon felül tartalmaznia kell: a) a 4. § szerinti elállási jog gyakorlásának feltételeit, módját és következményeit, ideértve a 4. § (5) bekezdésében, a 6. §-ban és a 7. § (3) bekezdésében foglaltakat, továbbá azt az esetet is, amikor a fogyasztót az 5. § alapján az elállás joga nem illeti meg;
b) a gazdálkodó szervezet azon telephelye (fiókja) vagy egyéb szervezeti egysége címét, ahol a fogyasztó kifogásait érvényesítheti;
c) a szavatosság, illetve a jótállás feltételeit, valamint a teljesítést követően igénybe vehető kiegészítő szolgáltatás (alkatrészellátás, javítószolgálat) biztosítását;
d) a szerződés megszüntetésének lehetőségét, ha az határozatlan időre szól, vagy tartama az egy évet meghaladja. (3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltak nem alkalmazhatóak távközlő eszköz útján egyetlen alkalommal nyújtott olyan szolgáltatás esetében, amelynek ellenértékét a távközlő eszköz üzemeltetője részére kell megfizetni. A fogyasztót azonban ilyen esetben is tájékoztatni kell a gazdálkodó szervezet (2) bekezdés b) pontjában meghatározott címéről.
4. § (1) A fogyasztó a szerződéstől nyolc munkanapon belül indokolás nélkül elállhat.
(2) A fogyasztó az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor az árut átvette, szolgáltatás nyújtása esetében pedig, amikor a szerződést megkötötte, feltéve, hogy a gazdálkodó szervezet a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet nem tesz eleget a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének, a fogyasztó az elállás jogát az áru átvételének napjától, szolgáltatás nyújtása esetében pedig a szerződés megkötésének napjától számított három hónapon belül gyakorolhatja.
(4) Ha a 3. § szerinti tájékoztatásra a (3) bekezdésben meghatározott három hónapon belül sor kerül, a fogyasztó számára az elállásra nyitva álló nyolc munkanapos határidő attól a naptól kezdődik, amikor a tájékoztatót kézhez kapta.
(5) A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást követő harminc napon belül visszatéríteni. A fogyasztó viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket. A fogyasztót ezenfelül egyéb költség nem terheli. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti az áru nem rendeltetésszerű használatából eredő kárának megtérítését.
5. § A felek eltérő megállapodása hiányában a fogyasztó nem gyakorolhatja a 4. § szerinti elállási jogot
a) szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés esetében, ha a nyolc munkanapos elállási határidő lejárta előtt a gazdálkodó szervezet a teljesítést a fogyasztó beleegyezésével megkezdte;
b) olyan áru értékesítése, illetve szolgáltatás nyújtása esetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac gazdálkodó szervezet által nem irányítható ingadozásától függ;
c) olyan áru értékesítése esetében, amely a fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a fogyasztó utasításai alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy amely természeténél fogva nem szolgáltatható vissza vagy gyorsan romlandó;
d) hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a fogyasztó felbontotta;
e) hírlap, folyóirat és időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetében;
f) szerencsejáték-szerződés esetében.
6. § (1) Ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben a gazdálkodó szervezet által nyújtott kölcsön [Fvtv. 2. § d) pont] fedezi, a fogyasztó 4. § szerinti elállási jogának gyakorlása a fogyasztási kölcsönszerződést is felbontja.
(2) A fogyasztó a gazdálkodó szervezetnek a fogyasztási kölcsönszerződés felbontásából eredő kárát nem köteles megtéríteni, és tőle kamat vagy egyéb költség sem követelhető. A gazdálkodó szervezet azonban követelheti a fogyasztótól a kölcsönszerződés megkötéséből eredő kárának megtérítését, feltéve, hogy a kölcsönszerződésben ezt a kár elemeinek és összegszerűségének meghatározásával kifejezetten kikötötte, és a 3. § szerinti tájékoztatási kötelezettségének eleget tett.
(3) Az (1)-(2) bekezdésben foglaltakat kell megfelelően alkalmazni, ha az áru árát vagy a szolgáltatás díját részben vagy egészben harmadik személy által nyújtott fogyasztási kölcsön (a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény 2. számú melléklete III. 5. pont) fedezi, feltéve, hogy a fogyasztási kölcsönszerződés a pénzügyi intézmény és a gazdálkodó szervezet előzetes megállapodásán alapul. A gazdálkodó szervezet köteles a fogyasztó elállásáról a pénzügyi intézményt haladéktalanul értesíteni.
7. § (1) A felek eltérő megállapodása hiányában a gazdálkodó szervezet a fogyasztótól kapott felszólítás kézhezvételétől számított harminc napon belül köteles a szerződés szerinti teljesítésre.
(2) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben vállalt kötelezettségét azért nem teljesíti, mert a szerződésben meghatározott áru nem áll rendelkezésére, illetve a megrendelt szolgáltatást nem áll módjában nyújtani, köteles erről a fogyasztót haladéktalanul tájékoztatni, valamint a fogyasztó által fizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb harminc napon belül visszatéríteni. E kötelezettség teljesítése a gazdálkodó szervezetet nem mentesíti szerződésszegése egyéb következményei alól.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet a szerződésben meghatározott módon helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással teljesít, a 4. § szerinti elállási jog gyakorlása folytán az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségek a gazdálkodó szervezetet terhelik. A költségek viseléséről, valamint a megfelelően helyettesítő áruval, illetve szolgáltatással történő teljesítésről a gazdálkodó szervezet egyértelműen és pontosan köteles a fogyasztót tájékoztatni.
8. § (1) A gazdálkodó szervezet nem követelhet a fogyasztótól ellenszolgáltatást, ha olyan árut értékesít, illetve olyan szolgáltatást nyújt, amelyet korábban a fogyasztó nem rendelt meg.
(2) A fogyasztó nyilatkozatának elmulasztása esetén sem lehet vélelmezni a gazdálkodó szervezet ajánlatának - hallgatólagos - elfogadását.
9. § (1) A fogyasztó kifejezett hozzájárulása szükséges ahhoz, hogy a gazdálkodó szervezet a szerződéskötés céljából automata hívókészüléket, illetve távmásolót (telefaxot) használjon.
(2) Ha külön jogszabály eltérően nem rendelkezik, a gazdálkodó szervezet a fogyasztó kifejezett tiltakozásának hiányában használhat olyan, közvetlen kapcsolatot lehetővé tevő távközlő eszközt, amely nem tartozik az (1) bekezdés hatálya alá.
10. § A gazdálkodó szervezetet terheli annak bizonyítása, hogy a rendeletben meghatározott tájékoztatási kötelezettségének eleget tett, a határidők betartására vonatkozó előírásokat megtartotta, valamint a fogyasztó 9. §-ban előírt hozzájárulását beszerezte.
11. § (1) A fogyasztó a rendeletben meghatározott jogáról érvényesen nem mondhat le.
(2) A rendeletben foglaltaktól csak a fogyasztó javára lehet eltérni.
12. § (1) Ez a rendelet 1999. március 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit csak a hatálybalépését követően kötött szerződésekre kell alkalmazni.
(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a házaló kereskedésről szóló 44/1998. (III. 11.) Korm. rendelet 4. §-ának (1)-(2) bekezdésében a "nyolc napon belül" szövegrész helyébe a "nyolc munkanapon belül" szövegrész lép.
(3) Ez a rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló, Brüsszelben, 1991. december 16-án aláírt Európai Megállapodás tárgykörében, a megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával összhangban az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak a távolban kötött szerződések tekintetében a fogyasztók védelméről szóló 97/7/EK irányelvével összeegyeztethető szabályozást tartalmaz.  
 
A hibás teljesítés 

Ptk. 305. § (1) Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak.
(2) Hibás teljesítésnek minősül a szolgáltatott dolog szakszerűtlen összeszerelése is, ha a szerelés szerződéses kötelezettség, és azt a kötelezett vagy olyan személy végezte el, akinek magatartásáért a kötelezett felelős. A kötelezett felel akkor is, ha a szolgáltatott dolog összeszerelését a szerződésnek megfelelően a jogosult végezte el, és a szakszerűtlen összeszerelés a használati útmutató hibájára vezethető vissza. Fogyasztói szerződésben semmis az a kikötés, amely e rendelkezésektől a fogyasztó hátrányára tér el. 
(3) A kötelezett a hibás teljesítésért felelősséggel tartozik (kellékszavatosság). 
Ptk. 305/A. § (1) Ha a jogosult a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy azt ismernie kellett, a kötelezett mentesül a szavatossági felelősség alól. Mentesül a kötelezett a szavatossági felelősség alól akkor is, ha a hiba a jogosult által adott anyag hibájára vezethető vissza, feltéve, hogy az anyag alkalmatlanságára a jogosultat figyelmeztette. 
(2) Fogyasztói szerződés esetében az ellenkező bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba már a teljesítés időpontjában megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen. A felek ettől eltérő megállapodása semmis. 
Ptk. 306. § (1) Hibás teljesítés esetén a jogosult
a) elsősorban - választása szerint - kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott szavatossági igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a kötelezettnek a másik szavatossági igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatott dolog hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát, és a szavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott kényelmetlenséget; 
b) ha sem kijavításra, sem kicserélésre nincs joga, vagy ha a kötelezett a kijavítást, illetve a kicserélést nem vállalta, vagy e kötelezettségének a


Vissza az előző oldalra
A weboldal cookie-kat("sütiket") használ. A weboldal további használatával Ön jóváhagyja a cookie-k használatát.